LEGAL

Termes i condicions

Aquests són els termes i condicions que regeixen en la contractació telemàtica i abonament de serveis del Consell Esportiu del Pla de l’Estany (en endavant el Consell), amb CIF G17243221 i domicili al carrer del Noc, s/n, de Banyoles (CP 17520). El Consell es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables. Consta inscrit amb el número 06215 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Consell Esportiu del Pla de l’Estany, carrer del Noc, s/n, de Banyoles (CP 17520), telèfon 972 58 13 44 i adreça electrònica consellesportiu @ ceplaestany.cat.

Condicions de contractació i pagament

L’import de preinscripció va a compte de la matrícula i no està subjecte a descomptes. Només en cas d’anul·lació del programa o de no ser admès, el Consell et retornarà l’import de la preinscripció. No obstant es pot exercir el dret de desistiment en els termes que s’indiquen més avall.

El Consell es reserva el dret d’anul·lar un programa si no s’arriba al mínim d’inscrits i sense que tingui cap altra obligació que retornar les quantitats satisfetes en concepte de [matrícula i/o preinscripció].

El fet de preinscriure’s a una activitat de …………….. implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

Dret de desistiment

El dret de desistiment permet anul·lar la preinscripció amb dret a devolució de l’import, sempre que es sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

[La persona preinscrita o el seu representant legal] podrà presentar una instància a la ……………. per sol·licitar la devolució de la preinscripció.

Si s’exerceix el dret de desistiment de la preinscripció, el Consell procedirà a la devolució dels imports pagats en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què el Consell rebi la comunicació de la voluntat de desistir de la preinscripció.

Tot i haver exercit el dret de desistiment es pot sol·licitar novament l’activació de la preinscripció, deixant sense efectes el desistiment, sempre que això es faci dins el termini de preinscripció.

Protecció de dades

Les dades personals seran tractades pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany, com a responsable del tractament, amb finalitats de registrar les persones usuàries dels serveis i activitats organitzats pel Consell, compliment de la relació contractual, facturació i enviament d’informació. Les dades es tracten en compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis. Les dades personals es comunicaran a l’Administració Tributària. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Podeu consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.